Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

"N a    d r o g a c h    n a u c z a n i a    i    w y c h o w a n i a . .
z    M a r i ą    D e    M a t t i a s"


materiały katechetyczne

cena: 20zł
Pod redakcją:
Stron:
Spis treści:
Przykładowa katecheza:
ISBN:
IMPRIMATUR:

s. Gabriela Janikula ASC
148
tutaj
tutaj
978-83-60791-64-6
Legnicka Kuria Biskupia L. dz. 307/2008, 29.02.2008
Materiały katechetyczne można nabyć za zaliczeniem pocztowym - pisząc na adres: Dom Prowincjalny - Sekretariat
ul. Szymanowskiego 25
51-609 WROCŁAW
tel. 071-337 45 40, e-mail: sekretariat@adoratorki.pl

Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawie zezwoleń należy się zwracać do Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa - Prowincja Wrocław.

"Na drogach nauczania i wychowania.. z Marią De Mattias", to propozycja opowiadań, scenariuszy przedstawień i katechez, o kobiecie urodzonej 200 lat temu, kanonizowanej przez Jana Pawła II 18 maja 2005 roku. Nazywają ją Apostołką albo Kobietą Słowa. Zakładała szkoły i internaty dla dziewcząt, prowadziła rekolekcje i katechezy. Potrafiła zostawić panujące wówczas zwyczaje, które przeszkadzały w osiągnięciu wyznaczonego celu, a było nim czynienie wszystkiego, by prowadzić ludzi do zdroju zbawienia i ukazać im miłosierną miłość Ojca, który kocha wszystkich bez wyjątku.
Mieszkańcy Bolesławca wybrali ją na swoją Patronkę, co świadczy, że ma wiele do powiedzenia również współczesnym pokoleniom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, do których są skierowane katechezy. Mają oni dzisiaj dostęp do coraz doskonalszych wynalazków techniki, bezproblemowy kontakt z całym światem, a może brakuje im tego, co tak naprawdę nadaje sens całemu życiu, co nie mierzy się ilością MB czy GB. Szukają swojego miejsca w świecie, prawdziwej miłości, autentycznych relacji międzyosobowych.. Maria De Mattias chce im powiedzieć, że sens życia odnajdą poznając miłość Boga. On przygarnia każdego, nie patrzy na to co człowiek posiada, patrzy na serce głodne drugiego serca. Jego miłość jest przebaczająca, dlatego przyjmuje tych co odeszli. Jego miłość jest miłosierna, dlatego przebacza wszystko. Jego miłość jest ofiarna, dlatego oddaje za nas swoje życie. Jej znakiem jest Krew Syna Bożego - Jezusa, który wydał się za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Wszystkim katechetom, którzy będą korzystali z zaproponowanych pomocy katechetycznych życzę, aby Maria De Mattias była dla nich nauczycielką głoszenia Miłości, która nadaje sens ludzkiej egzystencji i jest zdolna do oddania swojego życia, by inni mogli poznać Miłość.
Składam podziękowanie Siostrom, które podjęły się napisania katechez i tym wszystkim duchowym córkom Marii De Mattias - Adoratorkom Krwi Chrystusa, które nieustannie trudzą się, aby inni poznali Miłość, której znakiem jest Krew Jezusa.

s. Wiesława Przybyło ASC
Przełożona Prowincjalna