MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ćUroczyste ogłoszenie ustanowienia św. Marii De Mattias patronką miasta Bolesławiec odbędzie się 18 maja br. o godz. 1200 na bolesławieckim Rynku.

Rada Miasta Bolesławiec ustanowiła św. Marię De Mattias - założycielkę Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa - patronką miasta Bolesławiec, uznając oddanie w służbie ludziom poprzez działalność kaznodziejską oraz edukacyjną,krzewiącą ideę miłosierdzia, pokoju i jedności między ludźmi.

Oddając miasto pod patronat św. Marii De Mattias, władze miasta mają nadzieję, że Święta Patronka jako wzór oddania w służbie ludziom, poprzez działalność kaznodziejską oraz edukacyjną, krzewiącą ideę miłosierdzia, pokoju i jedności między ludźmi będzie wypraszać potrzebne łaski dla mieszkańców Bolesławca, a działalność sióstr ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, oparta na tezach głoszonych przez św. Marię De Mattias, przyczyni się do rozwoju duchowego społeczności lokalnej, jej uwrażliwienia na los drugiego człowieka.Dekret o ustanowieniu św. Marii de Mattias patronką miasta Bolesławiec (diecezja legnicka)

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. 38/07/L
LEGNICENSIS

Sanctam Mariam de Mattias, virginem, quae Congregationem Sororum ab Adora-tione Pretiosissimi Sanguinis Christi fundavit ad caritatem Christi erga homines os-tendendam, clerus et christifideles civitatis v. d. Bolesławiec peculiari cultu prose-quuntur. Inde Excellentissimus Dominus Stephanus Cichy, Episcopus Legnicensis, com-munia vota excipiens, etiam auctoritatis civilis, electionem Sanctae Mariae de Mat-tias, virginis, in Patronam apud Deum illius loci rite approbavit. Idem vero, litteris die 5 ianuarii 2007 datis, enixe rogat ut electio et approbatio huiusmodi, iuxta Normas de Patronis constituendis et ad normam Instructionis „de Calendariis particularibus atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis”, n. 30, confirmentur. Congregatio porro de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore facul-tatum sibi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, attentis expositis, cum electionem et approbationem ad iuris praescriptum peractas esse constet, precibus annuit atque SANCTAM MARIAM DE MATTIAS, VIRGINEM, PATRONAM APUD DEUM loci vulgo dicti BOLESŁAWIEC confirmat, omnibus cum iuribus et liturgicis privilegiis iuxta rubricas consequentibus. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 23 maii 2007.

(+ Franciscus Card. Arinze)
Prefectus

(+ Albertus Malcolmus Ranjith)
Archiepiscopus a SecretisKONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. 38/07/L
DLA DIECEZJI LEGNICKIEJ

Duchowieństwo i wierni miasta zwanego Bolesławiec otaczają szczególną czcią św. Marię de Mattias, dziewicę, która założyła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Naj-droższej Krwi Chrystusa dla ukazania miłości Chrystusa wobec ludzi. Dlatego Najdostojniejszy Ksiądz bp Stefan Cichy, Biskup Legnicki, przyjmując powszechne pragnienia, także władz cywilnych, zaaprobował wybór św. Marii de Mattias, dziewicy, na Patronkę tego miejsca przed Bogiem. Tenże również listem z dnia 5 stycznia 2007 r., usilnie prosi, aby ten wybór i aprobata zostały zatwierdzone, zgodnie z normami o ustanawianiu patronów i z instrukcją „o kalendarzach partyku-larnych oraz własnych częściach oficjum i Mszy św.”, n. 30. Kongregacja zaś ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonych jej uprawnień przez papieża BENEDYKTA XVI, rozważywszy przedstawione spra-wy, aby wybór i aprobata odbyły się zgodnie z przepisami prawa, zgadza się na proś-by i zatwierdza ŚWIĘTĄ MARIĘ DE MATTIAS, DZIEWICĘ, NA PATRONKĘ miejscowości zwanej BOLESŁAWIEC PRZED BOGIEM łącznie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi z rubryk. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia. W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 23 maja 2007 r.

(+ Franciszek kard. Arinze)
Prefekt

(+Albert Malcolm Ranjith)
Arcybiskup Sekretarz

(Tłum. bp Stefan Cichy)Inne doniesienia medialne o tym ważnym wydażeniu
Nowenna

W sobotę dnia 26 stycznia 2008 roku, rozpoczęła się nowenna przed uroczystością św. Marii De Mattias. W tym roku przygotowanie do święta naszej Założycielki miało szczególny wymiar. Jednocześnie było ono przygotowaniem do ustanowienia św. Marii De Mattias patronką Bolesławca. Nastąpi to dnia 18 maja 2008 roku, o godz. 1200, na rynku w Bolesławcu – dokładnie w piątą rocznicę kanonizacji świętej Marii De Matttias.

Pomysł ten zrodził się podczas poświęceniu pomnika św. Marii De Mattias przy naszym domu w Bolesławcu. Poddał go, sam prezydent miasta.

W wyniku starań ze strony Sióstr Adoratorek, Rada Miasta wydała oświadczenie:

Oświadczenie Rady Miasta z dnia 29 marca 2006 roku

Oświadczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie poparcia działań zmierzających do ustanowienia św. Marii De Mattias Patronką Miasta Bolesławiec
Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 uchwały nr 11/24/02 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. Nr 16, poz.449 ze zm.)
Rada Miasta Bolesławiec wyraża pełne poparcie dla działań Prezydenta Miasta Bolesławiec zmierzających do ustanowienia patronką miasta Bolesławiec św. Marię De Mattias.
Jednocześnie zaleca się Prezydentowi Miasta Bolesławiec podjęcie stosownych działań w celu przybliżenia mieszkańcom miasta postaci św. Marii De Mattias, poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Jej życiu oraz działalności.

Przewodniczący Rady
Stanisław Małkowski