Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Modlitwa i działalność Stowarzyszenia Krwi Chrystusa koncentruje się wokół Misterium Paschalnego, ze szczególnym akcentem na Tajemnicę Przelania Najdroższej Krwi Jezusa. Głównym celem Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest troska i dążenie jego członków do osiągnięcia świętości oraz zabieganie o zbawienie bliźnich.

Posiadają głęboką świadomość, że miłość miłosierną Bóg okazuje w Przebitym Sercu Jezusa, w Jego Przelanej Krwi- źródle wszystkich łask… Zaświadczają, że Krew Chrystusa jest skarbem Kościoła. Mocą sakramentów ożywia i uświęca Lud Boży. Są świadkami i uczestnikami Jej triumfu gdy przywraca zdrowie chorym, nadzieję wątpiącym, przebaczenie grzesznym. Gdy jest zdrojem miłosierdzia, gdy zwycięża złe duchy, jest mocą wyznawców… Każdego dnia pamiętają o słowach św. Marii De Mattias:

„Nie traćmy czasu, odwagi. Trudźmy się dla zbawienia dusz”

św.Maria de mattias

CELE STOWARZYSZENIA KRWI CHRYSTUSA

 1. Są obecni we wszystkich miejscach bólu, cierpienia, choroby, niesprawiedliwości, przemocy… krzyku cierpiącej ludzkości.
 2. Ofiarują Najdroższą Krew Chrystusa w potrzebach całego świata realizując słowa św. JanaBóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginał lecz życie wieczne miał” (J 3,17 )
 3. Bronią wartości chrześcijańskich, patriotycznych, kulturowych
 4. Miejscem ich działania jest środowisko rodzinne i parafialne, środowisko pracy i społeczności lokalnej
 5. Swoją misję realizują przez posługę modlitwy i realizację zadań wynikających z przynależności do SKC

POSŁUGA MODLITWY

Każdy należący do SKC stara się CODZIENNIE:

 • czytać i rozważać teksty Pisma Świętego,
 • odmówić modlitwy ku czci Krwi  Chrystusa,
 • otaczać modlitwa intencje SKC wyznaczone na dany miesiąc,
 • prośby i intencje przekazywane przez ASC, Księdza opiekuna, animatorów oraz wskazane przez władze Kościoła dotyczące obecnej sytuacji w Kościele, w ojczyźnie i na świecie,
 • modlitwy wynikające z osobistych i wspólnotowych postanowień

REALIZACJA ZADAŃ

 • przygotowują adoracje i czuwania
 • organizują formacyjne dni skupienia
 • organizują dni wspólnoty
 • organizują Drogi Krzyżowe i pielgrzymki
 • przygotowują dekoracje w świątyniach
 • organizują i biorą udział w procesjach
 • współtworzą Biuletyn „Apostołka”
 • są zaangażowani w apostolaty „Kropelka Krwi za ASC” i „Margaretka”
 • pomoc w remoncie kaplicy w domu ASC w CD w Bolesławcu
 • podejmują duchową adopcję dziecka poczętego
 • bronią prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci
 • angażują się w organizację i przebieg: Pochodów Wszystkich Świętych, orszaków Trzech Króli, marszów dla życia
 • kilka wspólnot przygotowuje przedstawienia i akademie o tematyce religijnej i patriotycznej
 • zbierają żywność, lekarstwa, środki higieniczne, ubrania dla potrzebujących
 • wspierają samotne matki
 • organizują składki dla poszkodowanych na skutek różnych katastrof i żywiołów natury
 • w razie potrzeby oddają krew ratując życie innym

ORGANIZACJA GRUP

Osoby należące do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa organizują się w grupy siedmioosobowe. Każda z grup ma swoją animatorkę lub animatora. Gdy w parafii jest kilka czy kilkanaście grup, prace pomiędzy grupami koordynuje animatorka główna. Ona też odpowiada za współpracę grup SKC z parafią i Zgromadzeniem Sióstr ASC. W parafiach gdzie istnieją grupy SKC, ksiądz proboszcz wyznacza księdza do opieki duszpasterskiej nad nimi. Z tym księdzem współpracuje także siostra wyznaczona przez siostrę  prowincjalną do pracy ze Stowarzyszeniem Krwi Chrystusa.

STATYSTYKA

Doświadczenie pracy ze Stowarzyszeniem Krwi pokazuje jak bliska staje duchowość Krwi Chrystusa i naszych założycieli, tym którzy mieli możliwość korzystania z rekolekcji, sesji formacyjnych oraz dni skupienia w Centrum Duchowości w Bolesławcu, a teraz rozszerzają ją w rodzinie, miejscach pracy, w środowisku parafialnym. Wdzięczni za łaskę uczestnictwa w dziele zbawienia troszczą się, aby jak najwięcej ludzi poznało miłość Pana Boga, uwierzyło i zostało zbawionych.